Tabel Lengkap Bahasa Sunda Lemes A-Z

Basa Sunda Lemes
Bagikan

Tabel Lengkap Bahasa Sunda Lemes A-Z

Bahasa Sunda Lemes dan  Artinya – Dilihat berdasarkan dari penelitian yang ada, tatakrama dalam bahasa sunda ada beberapa ragam, atau tingkatan jenis gaya bahasa, yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari di tanah pasundan. Tingkatan ragam bahasa tersebut adalah “Ragam bahasa lemes atau (halus), dan juga ragam bahasa kasar.”

Pada hakekatnya, digunakannya ragam bahasa lemes atau (halus) tidak lain adalah untuk menunjukkan rasa hormat kepada yang diajak bicara, atau yang bicara kepada yang diajak bicara. Intinya, menunjukan rasa hormat kepada yang diajak bicara, seperti saat berbicara kepada orang tua atau orang yang lebih tua dari kita.

JENIS RAGAM BASA SUNDA LEMES

Ada beberapa ragam jenis penggunaan tatakrama gaya bahasa sunda lemes atau (halus) yang biasa dipergunakan, sedikitnya ada 6 (enam) buah jenis ragam gaya bahasa, diantaranya yaitu :

1. Ragam Basa Lemes Pisan/luhur
2. Ragam Basa Lemes Keur Batur
3. Ragam Basa Lemes Keur Sorangan/lemes sedeng
4. Ragam Basa Lemes Kagok/panengah
5. Ragam Basa Lemes Kampung/dusun
6. Ragam Basa Lemes Budak

Berikut ini list kumpulan basa Sunda loma (biasa), basa Sunda lemes keur ka sorangan (halus untuk diri sendiri), dan basa Sunda lemes keur ka batur (halus untuk orang lain)

(Baca juga: Nama Anggota Badan dalam Basa Sunda Lemes)

 

Basa loma (biasa)Basa lemes keur ka soranganBasa lemes keur ka baturBahasa Indonesia
abuslebetlebetmasuk ke dalam
acanteu acanteu acanbelum
adi(pun) adi(tuang) rai, (tuang) rayiadik
adi beuteung(pun) adi, adi beuteung(tuang) rai, (tuang) rayiadik ipar
aduabenabenadu
aisaisembanmenggendong
ajangkanggohaturan, kanggountuk
ajarajarwulang, wurukmengajar
ajiajiaosmengaji
ajuajengajengmenyampaikan
akangakangengkangkakak
aki(pun) aki(tuang) éyangkakek
akuangkenangkenmengaku
aliali, cingcinglélépéncincin
alo(pun) alokapiputrakeponakan
alussaésaébagus
ambéhsupadossupadossupaya
ambekambekbendu, weramarah
ambeuambeuambungmencium bau
amitpermiospermiospamit
amitanpermiospermiospermisi
amproktepangtepangbertemu
anak(pun) anak(tuang) putraanak
ancocawiscawiskerangka
anggangtebihtebihjauh
anggelbantalbantal, kajang mastakabantal
anggeusatos, parantos, réngséatos, parantossudah
angirkuramaskujamaskeramas
angkirulem, haturanan calikulem, haturanan calikundang
anjangdeuheustatamubertamu
antaraantawisantawisantara
anteurjajapsarenganantara
antiantosantostunggu
anyaranyaranyarbaru
anyarannembéannembéanbaru
arangawis, awis-awisawis, awis-awismahal
arékbadé, sejabadé, sejaakan
arepajengajengharap
aridupi, upamidupi, upamikalau
asaraosraosperasaan
asalkawitawit, kawitmula
asoasolelesonistirahat
astanamakam, pajaratan, pasaréanmakam, pajaratan, pasaréankuburan
asuplebetlebetmasuk
atawaatanapiatanapiatau
ati-atiati-atiatos-atosawas, hati-hati
atohbingahbingahsenang
awakawaksalirabadan
awéwéawéwéistriperempuan
ayaayaayaada
babantubabantubabantosmembantu
babarigampilgampilmudah
babatangmayitlayonjenazah
babaturanréréncanganréréncanganteman
bacaaosaosbaca
badagageungageungbesar
badamibadantenbadantenbermusyawarah
badanbadansalirabadan
badaratbadaratnyacatmendarat
badégaréncangréncangkawan
baésawios, teu sawios, wiossawios, teu sawios, wiostidak apa-apa
bagantibagentosbagentosberganti
bagéahaturanhaturanselamat, silahkan
bagéanbagéanhancenganbagian
bageurbageursaé manahbaik
bagilirbagentosbagentosbergilir
baheulakapungkurkapungkurdahulu
bajubajuanggéan,anggoan, raksukanpakaian
bakalbadé, sejabadé, sejaakan
baktibaktosbaktosbakti
balikwangsulmulihpulang
balurbalurlulur, pupurteman, handai
banggaabot, sesahabot, sesahsusah
bangunbangunsapertosseperti
bantubantubantosbantu
bapa(pun) bapa(tuang) ramaayah, bapak
barayaréréhan, sadérékwargisaudara
barempugbarempugbarempagbermusyawarah
barengsarengsarengbersama
barétokapungkurkapungkurdahulu
basanalika, waktosnalika, waktoswaktu
batukbatukgohgoybatuk
baturréncangréncangteman
bawabantuncandakbawa
bawirasabawiraos, ku émutanbawiraos, ku émutanmeskipun
béakséépsééphabis
bébéjanyanggem, popoyan, unjukan, wawartosnyarios, pupulih, unjukan, wawartoskabar, mengabari
bédabéntenbéntenbeda
begangbeganglangsip, langsitkurus
begéngbeganglangsip, langsitkurus
béjawartoswartoskabar, mengabari
belahpalihpalihsebelah
bendobendoudengblangkon
benerleresleresbetul
bengékasmaampegasma
bérépasihanhaturan(an), lélér, paparinmemberi
berekahaya hibar, pangésto, pangéstudamang, wilujengsehat
bésanbésanwarangbesan
beubeurbeubeur, sabukbeulitansabuk
beuheungbeuheungtenggekleher
beukisenengsedepsuka
beulahpalihpalihsebelah
beulah (Jadi 2)beulahbeulahbelah
beulipésérgaleuhbeli
beunangkéngingkéngingdapat
beungeutbeungeutpameunteu, raraywajah
beurangsiangsiangsiang
beuratabotabotberat
beuteungbeuteung, padaharanlambut, patuanganperut
bibi(pun) bibi(tuang) ibubibi
bijilmedalmedalkeluar
bikeunpaparinkeun, pasihkeunhaturkeun, lélérkeun, sanggakeunmemberikan
bilangétangétangmenghitung
bingungéwedéwedbingung
bireungeuhbireungeuh, tingaltingalimelihat
biritbirit, bujurimbitpantat
bisatiasaiasabisa
bisa jaditiasa jantentiasa jantenbisa jadi
bisibilihbilihmungkin
bisulbisulgambuhbisul
bitisbitiswentisbetis
biwirbiwirlambé, lambeybibir
boatiasa jantentiasa jantenbisa jadi
bogagaduhkagunganpunya
bolonankareseban, udur sasihkaresebanhaid
borobujengbujengkesampaian
boro-borobujeng-bujengbujeng-bujengjangankan
buangpiceunbeuratanbuang
bubuangmiceunkabeuratanmembuang
budakbudakmurangkalihanak kecil
bujalbujaludel, puserpusar
bujurbirit, bujurimbitpantat
buka (puasa)bukaboborbuka puasa
buktibuktosbuktosbukti
bulansasihsasihbulan
bulan puasasasih siamsasih siambulan puasa
bungahbingahbingahsenang, gembira
bungsubungsuputra pangalitnabungsu
buritsontensontensore
buruburu, énggalburu, énggallekas
butuhperyogiperyogibutuh
buukbuukrambutrambut
cabakcabakcepengmemegang
cacangkircacangkirtangkepancangkir
cageurpangésto, pangéstudamangsehat
calanacalanalancingancelana
canteu acanteu acanbelum
candungwayuhwayuhdimadu
caneutcaneutleueutmakan
cangkéngcangkéngangkéngpinggang
cangkeulcangkeulpegelpegal
cangkircangkirtangkepcangkir
capécapépalaylelah
carasapertossapertosseperti
caramcarék, caramwagelmemarahi
carangawis, awis-awisawis, awis-awisjarang
carécétsaputangansalempaysaputangan
carékcarék, caramwagelmemarahi
carékancarékanseuseulanmemarahi
caritasanggemcariosberbicara, bercerita
caritaansanggemancariosanpembicaraan
cécéwokobéh, ombéhobéh, ombéhcebok
cekelcekelcepengmemegang
celuksaurgentramemanggil
cenahcenahsaurnakatanya
ceuksanggemsaurkatanya
ceuliceulicepiltelinga
ceurikceuriknangis, tangismenangis
cicicicipairmenuangkan
cicingcalik, matuhcalik, linggihdiam
ciduhciduhludahludah
cikcobicobimencoba
cikalcikalputra pangageungnaanak sulung
cikiihcikahampangancikahampanganair kencing
cilingjambanjambanjamban, toilet
cingcobicobimencoba
cipanoncipanoncisocaair mata
ciritawistawisciri
ciumciumambungmencium
cobacobicobimencoba
cocobacocobicocobimencoba
cokotbantuncandakmengambil
cukupcekapcekapcukup
cukurcukurparascukur
cumponcaos, cumponcaospenuh
cundukdongkaprawuh, sumpingdatang
daékpurunkersamau
dagangdagangicalandagang
dagoantosantostunggu
daharneda, tedatuangmakan
dangdandangdandangdosdandan
dapurdapurpawondapur
datangdongkaprawuh, sumpingdatang
déngékupingdangumendengar
deukeutcaketcaketdekat
deungenréncangréncanglauk
deungeun-deungeun(nu) sanés(nu) sanésorang lain, bukan saudara
déwékabdi, sim kuringsaya
diangirdikuramasdikujamasdikeramas
diangkirdiondang, disaurdisaur, diulemdiundang
dicukurdicukurdiparasdicukur
didikatiktutur, wejang, wurukmendidik
didikanatikanpitutur, piwejang, piwurukdidikan
digusardigusardipeperdisunat
dikuburdikaluatdikurebkeundikubur
dilétakdilétakdiilatdijilat
dipalardipalardipambrih, dipamrihdiharapkan
dipaparahdikinten-kintendikinten-kintendikira-dikira
diridirisaliradiri sendiri
disalin(di)salin(di)gentosdiganti
ditaranjangditaranjangdiwuwudatelanjang
diukdiukcalik, linggihduduk
dosakalelepatankalelepatandosa
duburduburpalawangandubur
dudukuydudukuy, topilanggukan, tudungtopi
dugakintenkintenduga
duitartosartosduit, uang
dulurréréhan, sadérékwargisaudara
duméhjalaran, (ku) margi(ku) margi, réh(ing)karena
éléhélehkawonkalah
élingémutémutingat
emang(pun) paman(tuang) ramapaman
émbohtambihtambihtambah
embungalim, narah (awéwé)alim, teu kersatidak mau
emétkedikkediksedikit
encanteu acanteu acanbelum
endenglamipaoslama
éndongéndongkulemmenginap
enggeusatos, parantos, réngséatos, parantossudah
enggonpamondokanpajuaran, pangkulemanpenginapan
entongteu kéngingteu kéngingtidak boleh
enyaleres, muhun, sumuhun, yaktosleres, muhun, sumuhun, yaktosiya
enya-enyaleres-leresleres-leresbenar-benar
éraisinlingsemmalu
éstuéstoéstomengindahkan
eukeurnujunujusedang
eungapsesekampegsesak
eusilebetanlebetanisi
eusianlebetanlebetanisinya
euweuhteu ayateu ayatidak ada
gadogadoangkeutmakan tanpa lauk
gagancanganénggal-énggalanénggal-énggalancepat-cepat
gampanggampilgampilmudah
gancangénggalénggalcepat
gancanganénggalanénggalanlebih cepat
gandékréncangréncangteman
gandéngbaribinbaribinberisik
gantigentosgentosganti
gardénggardénglalangséabar
gawédameldamelkerja
gedéageungageungbesar
gégélgégéllandepgigit
gelunggelungsanggulsanggul
genahraosraosenak
geringudurteu damangsakit
gering parnaudur répotteu damang walessakit parah
gerosaurgentrapanggil
getolkersaankersaanrajin
geuingémutanémutanmengingatkan
geulanggeulangpinggelgelang
geurageura, manggamanggabaiklah, silahkan
geusatos, parantos, réngséatos, parantossudah
geuwaténggal, énggal-énggalénggal, énggal-énggalcepat
gigirgigirgédéngsebelah, samping
gigireungigireungédéngeunsebelah, samping
gilirgilirgentosberganti
gimirgimirrentag manahjerih
godacobicobigoda
gogodacocobicocobigodaan
goréngawon, teu saéawon, teu saéjelek
gugutumuttumutpatuh
gugulinggugulingpepedekguling
gumbirabingahbingahgembira
gura-girugura-giruénggal-énggalansegera, cepat-cepat
gusargusarpepermenyapukan tangan
habenhabenteras-terasanterus-terusan
hadésaésaébaik, bagus
hadirtungkulan, nungkulan(nga)luuhanmenghadiri
halperkawisperkawishal
halanganpambenganpambenganhalangan
halishaliskeningalis
hampurahapuntenhaksama, haksami, hapuntenmaaf
handeueulgegetungegetunsayang sekali
hanjakalgegetungegetunsayang sekali
haregapangaospangaosharga
hareuppayunpayundepan
hargapangaospangaosharga
haritawaktos étawaktos étawaktu itu
hariwangsalempangrejag manah, salempangkhawatir
hartihartoshartosarti
hatéhatémanah, galihhati
hawatirhawatoshawatoskhawatir
hayanghoyongpalaymau
hayumanggamanggaayo, silahkan
hédkareseban, udur sasihkaresebanhaid
héggeura, manggamanggasilahkan
hélokhémenghémengheran
héranhémenghémengheran
hésésesahsesahsusah
heuayheuayangobmenguap
heubeullamilamilama
heugmanggamanggabaiklah, silahkan
hililirongentostukar
hinalaiplaipaib
hiruphirupjumenenghidup
hitutbobos, kabobosanbobos, kabobosankentut
hudanghudanggugahbangun
huntuhuntuwaosgigi
hutangpiétangan, sambetanpiétangan, sambetanhutang
iberwartoswartosberita
idinwidiwidiizin
igelibingibingmenari, joget
iketiket, totopongtotopong, udengblangkon
iliktingaltingalimelihat
ilikantingalantingalianmelihat
iluiringiringikut
imahrorompokbumirumah
impiimpénimpénmimpi
imutimutmésemtersenyum
incu(pun) incu(tuang) putucucu
inditmiosangkat, jengkarpergi
indung(pun) biang(tuang) ibuibu
ingetémutémutingat
inggisrémpanrémpantakut
injeumtambuttambutpinjam
inumleueutleueutminum
irungirungpangambunghidung
isukénjing, énjing-énjingénjing, énjing-énjingpagi
isukanénjingénjingbesok
isuk-isukénjing, énjing-énjingénjing, énjing-énjingpagi
iteukiteuktetekentongkat
itungitungétangmenghitung
iwalanging, (ka)jabianging, (ka)jabikecuali
jabaanging, (ka)jabianging, (ka)jabiluar
jadijantenjantenjadi
jagajagijagijaga
jajakanonomannonomanperjaka
jalmajalmijalmimanusia
jangkanggohaturan, kanggountuk
jauhtebihtebihjauh
jawabwalonwalerjawab
jelemajalmijalmimanusia
jerolebetlebetdalam
jeungmiwah, sarengmiwah, sarengdan
jeungna deuisareng deuisareng deuibersama lagi
jieundameldamelmembuat
jigasapertossakarupi, sapertos, sarupiseperti
jimasapatemonsapatemon, saresmiberhubungan intim
jinahjinahngalambang sarizina
jorégoréngawonjelek
jualicalicaljual
jugjugbujengbujengtiba-tiba
jurulahirbabarmelahirkan
jurungjurungpiwarangmemberitahu
kabarwartoswartoskabar
kabéhsadayasadayasemua
kabéhananasadayanasadayanasemuanya
kaburminggat(nga)loloskabur
kaburukabujengkabujengterlanjur
kacamatakacasocakacasocakacamata
kacaritakeunkacaritakeunkacaritakeundiceritakan
kacidakalintangkalintang, teu kintensangat
kacirikatawiskatawisdikenali
kadangwargiwargisaudara
kadang wargakadang wargiwargi-wargi sadayanasaudara sekalian
kadéati-atiatos-atoshati-hati
kadudukankadudukankalungguhankedudukan
kagegeringankalelebankalelebansakit
kagok(ka)pambeng(ka)pambengtanggung
kajabakajabikajabikecuali
kajeunsawios, teu sawios, wiossawios, teu sawios, wiosbiarkan
kakaranembénembébaru saja
kakusjambanjambanjamban, toilet
kalan-kalansawaktos-waktossawaktos-waktossewaktu-waktu
kalarungkalangkungkalangkungterlewat
kalengerkapiuhankapidarapingsan
kamarpamondokanpajuaran, pangkulemankamar
kamar mandijambanjambanjamban, toilet
kanyerikanyerikasawatsakit
kapaéhankapiuhankapidarapingsan
kapalang(ka)pambeng(ka)pambengtanggung
kapegatkapegatkaandegtercegat
kapilihkapetokaselirterpilih
karasakaraoskaraosterasa
karéknembénembébaru saja
karémbongkarémbongkekembenselempang
karesepkaresepkalangen, kaseneng, kasedepyang disukai, hobi
karikantunkantunsisa
karunyahawatoshawatoskasihan
kasakitkasakitkasawatsakit
kasandingkasandingkasumpingankedatangan
kasurupankasarumahankacalikankesurupan
katangénkatangénkauningaketahuan
katarakatawiskatawisterlihat
katuhukatuhutengenkanan
kawantukawantoskawantoskeberanian
kawassapertossakarupi, sapertos, sarupiseperti
kawilangkaétangkaétangkehitung
kawinjatukrami, ngadahup, nikah, réndénganjatukrami, ngadahup, nikah, réndéngannikah
kédékéncakiwakiri
kedengkedengébogberbaring
kéjosangusangunasi
kélékkélékdéhé, ingkabketiak
kéncakéncakiwakiri
kerisduhungduhungkeris
késangkésangkaringetkeringat
keun baésawios, teu sawios, wiossawios, teu sawios, wiosbiarkan saja
keurnujunujusedang
keur (pikeun)kanggohaturan, kanggountuk
kiihkahampangankahampangankencing
kirakintenkintenmengira
kira-kirakinten-kintenkinten-kintenkira-kira
kirimkintunkintunkirim
kocapkacaritakeunkacaritakeunterceritakan
kocapkeunkacaritakeunkacaritakeunterceritakan
kolotkolotsepuhtua
komosumawontensumawontenbahkan
kongkorongkongkorongkangkalungkalung
kopmanggamanggasilahkan
kotorankareseban, udur sasihkaresebanhaid
kuatkiatkiatkuat
kuburkaluatkurebmengubur
kudukedahkedahharus
kukukukutanggaykuku
kukumbahwawasuhwawasuhmencuci
kulawargakulawargikulawargisaudara sekalian
kuluwutnguluwut, nguyungngangluhmurung
kumbahkumbahwasuhmencuci
kumiskumisrumbahkumis
kumpulkempelkempelkumpul
kungsikantoskantospernah
kurangkirangkirangkurang
kurenrimbitrimbitberkeluarga
kurenanrimbitanrimbitankekeluargaan
kuringabdi, sim kuringsaya
kuring saréréaabdi sadayanakita semua
kurubeganglangsip, langsitkurus
kutukutupuntangkutu
labuhlabuhgeubisjatuh
lahunpangkonpangkonpangku
lainsanéssanésbukan
lajulajeng, teraslajeng, terasterus-terusan
lakilalakipamegetlaki-laki
lakupajengpajenglaku
lalajonongtonnongtonmelihat, nonton
lalakilalakipamegetlelaki
lamunupamiupamikalau
lanceuk(pun) lanceuk(tuang) rakakakak
langkaawis, awis-awisawis, awis-awislangka
lantaranjalaran, (ku) margi(ku) margi, réh(ing)sebab
laparhoyong neda, laparpalay tuanglapar
larispajengpajenglaris
larunglangkunglangkungterlewati
launlamilamilambat
laun-launlami-lamilami-lamilambat laun
lawaslamilamilama
lebahleresanleresansebelah, samping
lebaranboboran (siam)boboran (siam)lebaran
léhoumbelumbelingus
léngohléngoh, teu ngabantun nanaonteu nyandak nanaontidak membawa apa-apa
létahlétahilatlidah
létaklétakilatjilat
leumpangleumpangangkatjalan kaki, berangkat
leungeunleungeunpanangantangan
leungitleungiicalhilang
leutikalitalitkecil
leuwihlangkunglangkunglebih
leuwih hadélangkung saélangkung saélebih baik
lilalamilamilama
liwatlangkunglangkunglewat
lobaseueurseueurbanyak
luputlepatlepatluput
maaphapuntenhaksama, haksami, hapuntenmaaf
macamacamaosbaca
magahanmapagahanmiwejang, ngawurukanmenasehati
mahalawisawismahal
mahicekapcekapmuat, cukup
majumajengmajengmaju
makénganggonganggomemakai
maksudmaksadmaksadmaksud
malahmalihmalihmalah
malahmandarmamanawianmamanawianmudah-mudahan
malaratjalmi teu gaduhteu kagungan nanaonmiskin
malemwengiwengimalam
malikmalikmayunmenghadap, berbalik
malirémalirémerhatoskeunmemperhatikan
mamayumamayumamajengnafsu makan setelah sembuh
mandéanmandéanmapadani, nyamianmenyamai
mandimandisiram, ngebakmandi
manéhanjeun, salirakamu
manéhnaanjeunnakamunya
manggihmendakmendakbertemu
mangkamugimugi(a)semoga
mangkumangkumangkonmemangku
mangkukkantoskantossudah, pernah
maotnilar, tilar dunya, ngantunkeunpupusmeninggal
mapagahanmapagahanmiwejang, ngawurukanmenasehati
marakmarakmundaymarak
margajalaran, (ku) margi(ku) margi, réh(ing)dikira
marhumjenatna, marhummarhum, suargi, suwargitelah meninggal
mariksamariksamariosmemeriksa
marukananapangintennapangintennakemungkinan
matuhmatuhlinggihpatuh
mawangabantunnyandakbawa
mayitlayonlayonjenazah
mecaknyobinyobimencoba
megatmegatngandegmencegat
melangdeudeupeundeudeupeunkhawatir
méméhsateuacansateuacansebelum
mencétmeuseulmeuseulpijat
mencétanmeuseulanmeuseulanmemijat
mendinglangkung saélangkung saélebih baik
menerkeunngalereskeunngalereskeunmemperbaiki
mengiasmaampegasma
méntaneda, nyuhunkeunmundutminta
mérémasihanmaparin, ngahaturan(an), ngalélérmemberi
meujeuhnacekapcekaplayak
meulimésérngagaleuhbeli
meunangkéngingkéngingdapat
meureunpangintenpangintenbarangkali
miangmiosangkat, jengkarmeminta izin
mihapéngawiatngawewerat(an)titip
mikeunmaparinkeun, masihkeunngahaturkeun, nyanggakeunmemberikan
milangngétangngétangmenghitung
milungiringngiringikut
mimitikawitawit, kawitmemulai
mimitinakawitnaawitna, kawitnamulanya
minangkaétang-étangétang-étangsebagai
minantuminantumantumenantu
mindengseringseringsering
minggatminggat(nga)lolosminggat
minyaklisahlisahminyak
mireungeuhmireungeuh, ningalningalimelihat
miskinjalmi teu gaduhteu kagungan nanaonmiskin
mitohamitohamertuamertua
montokmontokageunggemuk
moromorobubujengmengejar, memburu
mugamugimugi(a)semoga
muga-mugamugi-mugimugi-mugisemoga
mulangwangsulmulihkembalian
munupamiupamikalau
mungguhmenggahmenggah(ing)kalau
mupakatmupakat, rempugrempagberunding, setuju
murahmirahmirahmurah
muriangmuriangnyenyepanmeriang, panas dingin
murungabujengngabujengmengejar
najansanaossanaoswalaupun
nakerkalintangkalintang, teu kintensangat
naksirngintenngintenmenaksir
nandatangannandatangannawismenandatangani
nangtungnangtungngadegberdiri
nanyanarosnarosbertanya
naséhatnaséhat, papatahpiwejang, piwuruknasehat
natakukalintangkalintang, teu kintensangat
nawarnawismundutmenawar
néangmilarimilarimencari
nedunannyaosan, nyumponannyaosankedatangan
nembangnembangmamaosmenyanyi
nénjoningalningalimelihat
nepidugidugihingga
ngadagoanngantosanngantosanmenunggu
ngadéngéngupingngadangumendengar
ngadidikngatikmitutur, miwejang, miwuruk, ngawuruk(an)mendidik
ngadungadungabenmengadu
ngageroannyauranngagentraanmemanggil
ngageuingngageuingngémutanmenasehati
ngagugunuruttumutpenurut
ngahadéan (ngalusan)nyaéannyaéanmemperindah
ngahadéan (ngoméan)ngalereskeunngalereskeunmemperbaiki
ngahadirannungkulanngaluuhanmenghadiri
ngahalang-halangmagakmagakmenghalangi
ngahilianngalironanngagentosanmenukar, mengganti
ngaisngaisngembanmenggendong
ngajarngajarngawulangmengajar
ngajawabngawalonngawalermenjawa
ngajingajingaosmengaji
ngajualngicalngicalmenjual
ngajugjugngabujengngabujengtiba-tiba
ngajurungalahirkeunbabarmelahirkan
ngakungakungangkenmengaku
ngalahunmangkonmangkonmemangku
ngalusanngalereskeunngalereskeunmemperbaiki
ngambeungambeungambungmencium
nganmung, namungmung, namunghanya
nganjangngadeuheusnatamumendatangi
nganteurngajajap(keun)nyarengan, nyarengkeunmengantarkan
ngantingantosngantosmenunggu
ngarannami, wastajenengan, kakasihnama
ngaranyédngaranyédngalambang sariselingkuh
ngarep-ngarepngajeng-ngajengngajeng-ngajengberharap
ngarokongaroko, ududngalelet, nyesepmerokok
ngasongasolelesonberistirahat
ngawarotumuttumutpatuh
ngedengngedengébogberbaring
ngéndahkeunngéstokeun, nurutngéstokeunmenyelesaikan
ngéndongmondok, ngéndongkulem, ngawengimondok
ngéstukeunngéstokeun, nurutngéstokeun, tumutmengindahkan
ngeunahraosraosenak
ngeusianngalebetanngalebetanmengisi
ngéwaceuceubceuceubmalu
ngigelngigelngibingjoget, menari
ngilikanningalanningalianmelihat
ngilungiringngiringikut
ngimpingimpénngimpénmimpi
nginjeumnambutnambutpinjam
nginumngaleueutngaleueutminum
ngirangintenngintenmengira
ngisingmiceunkabeuratanbuang air besar
ngitungngitungngétangmenghitung
ngoganngondangngulemmengundang
ngoméanngalereskeunngalereskeunmemperbaiki
ngomongnyanggemnyariosbicara
ngoraanomanommuda
nguburngaluatngurebkeunmengubur
nguluwutnguluwut, nguyungngangluhmurung
ngumbahngumbahngawasuhmencuci
nguruskeunngalereskeunngalereskeunmengurusi
nguyungnguluwut, nguyungngangluhmurung
nimumendakmendakmenemukan
nincaknincakngadampalmenginjak
nini(pun) nini(tuang) éyangnenek
nitahngajurung(an)miwarang(an)menyuruh
nohonannyaosan, nyumponannyaosanmencukupi
nu mataknu mawinu mawimaka dari itu
nungkulannungkulanngaluuhanmengatasi, menunduk
nurutngéstokeun, nurutngéstokeun, tumutikut
nutunutumeuseulmenumbuk
nyabanyabaangkat-angkatanbepergian
nyabaknyabaknyepengmemegang
nyahoteranguningamengetahui
nyampaknyampakkasondong, nyondongterlihat
nyanangintenngintenmenyangka
nyaneutngaleueutngaleueutmakan
nyangkangintenngintenmemperkirakan
nyaramnyaram, nyarékngawagelmelarang
nyaréknyaram, nyarékngawagelmelarang
nyarékannyarékannyeuseul(an)memarahi
nyaringnyaring, teu acan mondokteu acan kulemnyaring
nyaritanyanggemnyariosbicara
nyekelnyekelnyepengmemegang
nyéléhkeunmasrahkeunngahaturkeun, nyanggakeunmemberikan
nyéléwermidua hatémidua manahselingkuh
nyeluknyauranngagentraanmemanggil
nyepahnyeupahngalemarmemakan sirih, sirih
nyerahkeunmirakmirak, ngésérmenceraikan
nyerinyerikasawatsakit
nyeupahnyeupahngalemarmemakan sirih, sirih
nyiarmilarimilarimencari
nyiciannyicianmairanmenuangkan
nyiumnyiumngambungmencium
nyobanyobinyobimencoba
nyokotngabantunnyandakmengambil
nyolowédornyolowédormidua manahselingkuh
nyukurannganuhunkeunnganuhunkeunberterima kash
nyumponannyumponannyaosanmencukupi
nyunatanngaberesihannyepitankhitan
obatobat, ubarlandongobat
oganondangulemundang
oléh-oléhkaémutan, kagegelankaémutan, kagegelanoleh-oleh
oméleresleresmemperbaiki
omongsanggemcarios, lahirbicara
omongansanggemancariosan, lahiranpembicaraan
ondangulem, haturanan calikulem, haturanan calikundangan
pacilinganjambanjambanjamban, toilet
paéhnilar, tilar dunya, ngantunkeunpupusmeninggal
pahampaham, ngartosngartosmengerti
pahilipalironpagentostertukar
pajupajengpajengmaju
pakéanggoanggopakai
palangankareseban, udur sasihkaresebanhaid
palangsiangtiasa jantentiasa jantenbisa jadi
palarpalarpambrih, pamrihdiharapkan
palebahleresanleresansebelah, samping
palirépaliréperhatoskeunperhatikan
pamajikan(pun) bojo(tuang) istri, (tuang) rai/rayi, geureuhaistri
paman(pun) paman(tuang) ramapaman
pancuranjambanjambankamar mandi
pandépandépadan, samimenyamai
pandé (rupa)rupirupirupa
pandeuripengkerpengkerbelakangan
pangnu mawinu mawiitulah sebabnya
pangaweruhkauningakauningaterdengar
panggihpendak, tepangpendak, tepangbertemu
pangkatkadudukankalungguhankedudukan
pangkupangkonpangkonmenggendong
pangnanu mawinu mawiitulah sebabnya
pangraksapangraksapanangtayunganperlindungan
panitihpanitihsanggétan, sangkétanpeniti
panonpanonsocamata
pantarpantarsayuswaseusia, sebaya
pantégkalintangkalintang, teu kintensangat
papacangantunangantunangantunangan
paparahkinten-kintenkinten-kintenkira-kira
papatahnaséhat, papatahpiwejang, piwuruknasehat
parakparakpundaymengeringkan sebagian sungai untuk menangkap ikan
parandénésanaossanaoswalaupun
paribasaparipaosparipaosperibahasa
pariksapariksapariosperiksa
parnarépotwalessakit keras
paropalihpalihsebagian
paroksamisamisama
pastikantenan, tangtoskantenan, tangtospasti, tentu
patipatospatosseberapa
patuhpatuhlinggihtetap
payupajengpajenglaku
payungpayungpajengpayung
pecakcobicobimencoba
pédahjalaran, (ku) margi(ku) margi, réh(ing)sebab
pegatpegatandegbertemu
pékgeura, manggamanggasilahkan
peliksesahsesahsusah
pencétpeuseulpeuseulpijat
péntateda, suhunkeunpundutmeminta
pentingperyogiperyogikepentingan
pepegatanpipisahanpipisahanperpisahan
percayapercantenpercantenpercaya
pereluperyogiperyogikeperluan
perkaraperkawisperkawisperkara
perluperyogiperyogiperlu
permatasosocasosocaperlu
permisipermiospermiospermisi
peutingwengiwengimalam
pianakanpianakanwewetenganperanakan
piaspucetpucetpucat
pidatobiantarabiantarapidato
pihapéwiatwewerat, wiattitip
pikeunkanggohaturan, kanggountuk
pikirpikirmanahpikir
piligentipiligentospiligentosbergantian
pilihpetoselirterpilih
pindahpindahngalihpindah
pingpingpingpingpahapaha
pipipipidamispipi
pirang-pirangpinten-pintenpinten-pintenbanyak sekali, masih bersyukur
pireungeuhpireungeuh, tingaltingalidiperhatikan, melihat
pitulungpitulungpitandangpertolongan
poédintendintenhari
poharakalintangkalintang, teu kintensangat
pohohilaplalilupa
popotonganpatilasanpatilasanpeninggalan
potongtilastilasmantan
pribadipribadosku anjeunpribadi
prihatinprihatinprihatosprihatin
puasapuasasaumpuasa
puguhkantenan, tangtoskantenan, tangtosjadi, pasti
pukultabuhtabuhjam
pupulihnyanggem, popoyan, unjukan, wawartosnyarios, pupulih, unjukan, wawartosmemberitahu
purunpurunkersabersedia, bisa
raatlirénlirénreda
rajinkersaankersaanrajin
raketcaketcaketdekat
raksaraksatangtayunganperlindungan
ramoramorémajari
rampésmanggamanggasilahkan masuk
ranyédranyédlambang sariselingkuh
rarabirarabigarwaanberistri
rarasaanraraosanraraosanperasaan
rasaraosraosenak
réaseueurseueurbanyak
récéhrécéhartos alitreceh
rékbadé, sejabadé, sejaakan, mau
remenseringseringsering
rempugmupakat, rempugrempagbermusyawarah
rérégangardénglalangséabar, operasi
resepreseplangen, seneng, sedepkegemaran
reujeungsarengsarengbersama
reuneuhkakandunganbobot, ngandeghamil
reureuhreureuhngasoistirahat
rieutrieutpuyengpusing
rikiprikiprencepdiam-diam
ripuhrépotrépotrepot
ririkipanririkipanrerencepandiam-diam
risirisirémpantakut
robahrobihrobihberubah
rokorokosesepeunrokok
rongkahageungageungbesar
ruarupirupimacam
rugirugelrugelrugi
rujukrempugrempagbersatu kembali
rumasarumaosrumaosdikira
ruparupirupimacam
rurusuhanénggal-énggalanénggal-énggalancepat-cepat
rusuhénggal-énggalanénggal-énggalanburu-buru
sabasabaangkat-angkatanbepergian
sababjalaran, (ku) margi(ku) margi, réh(ing)sebab
sabaliknasawalerna, sawangsulnasawalerna, sawangsulnasebaliknya
sabotwaktoswaktosketika
sabukbeubeur, sabukbeulitansabuk
sadiasayagi, sayogisayagi, sayogisedia
sadutamadatamada, tomadameminta maaf
saemétsakediksakediksedikit
saendeng-endengsalaminasapaosna, sapapaosnaselamanya
saeutiksakediksakediksedikit
sagalasagalasaniskantensegala
sakapeungsawaktos-waktossawaktos-waktossewaktu-waktu
sakeudeungsakedapsakedapsebentar
sakitsakitkasawatpenyakit, sakit
sakudunasakedahnasakedahnaseharusnya
sakursadaya, sugrisadaya, sugrisemua
salahlepatlepatsalah
salah saurangsalahsawiossalahsawiossalah seorang
salaki(pun) lanceuk, salakicarogé, (tuang) rakasuami
salametsalametwilujengselamat
salatnetepan, sambéang, sambiangnetepansalat
salempangsalempangrejag manah, salempangtakut
salésmasalésmapilegflu
salinsalingentosganti, tukar
samakamparanamparantikar
samaruknapangintennapangintennakemungkinan
saméméhsateuacansateuacansebelum
sampaksampaksondongsedang ada ketika kita datang
sampingsinjangsinjangkain panjang
sanajansanaossanaoswalaupun
sandingsandingsumpingankedatangan
sanggeussaparantossaparantossesudah
sanggupsanggemkersasanggup
sangkakintenkintensanggup
sangkansupadossupadossupaya
sangusangusangunasi
saniskarasaniskantensaniskantenmacam-macam
sapantarsapantarsayuswasebaya
saparosapalihsapalihsebagian
sapédahku margi, jalaranréhingsebab
sapertisapertossakarupi, sapertos, sarupiseperti
saputangansaputangansalempaysaputangan
sarémondokkulemtidur
saréréasadayanasadayanasemuanya
sartasarengsarengbersama
saruasami, sarupisami, sarupisama
sasadutamadatamada, tomadameminta maaf
sasarapneda (énjing-énjing), sasaraptuang (énjing-énjing)sarapan
sawadinasakedahnasakedahnaseharusnya
sawahsérangsérangsawah
sawaréhsapalihsapalihsebagian
sawatarasawatawissawatawisbeberapa
sayagasayagisayagisedia
sebutsebatsebatsebut
sedihsedihsedih, sungkawasedih
séjénsanéssanésbukan
séléhpasrahhatur, sanggamenyerah
séléwérpidua hatépidua manahselingkuh
sémah(ta)tamu(ta)tamutamu
semetdugi ka, wangkiddugi ka, wangkidbatas
senangsenangraos mahangembira
serahkésér, pirakkésér, pirakcerai
serahkeunkésér, pirakkésér, pirakmenceraikan
sérédanrorodanrorodansisa makan yang tidak habis
seretwangkidwangkidseret
sésakantunkantunsisa
seubeuhwaregsesekkenyang
seugmanggamanggasilahkan
seupahlemarlemarsirih
seuriseurigumujeng, kahaturantertawa
siarpilaripilarimencari
sibanyosibanyotamas, wawasuhmencuci
sim kuringsim abdisaya
simbutsimbutkampuhselimut
simpangsindangsindangmampir
singmugimugi(a)semoga
sirahsirahmastakakepala
siramséborséborsiram
siritlarangan, raranganlarangan, raranganpenis
sisigsisigsusursusur
sisirpaméréspaméréssisir
soarasorasoantensuara
solatnetepan, sambéang, sambiangnetepansolat
sonosonohoneng, onengkangen
sorasoantensoantensuara
sorangansorangannyalirasendiri
sorésontensontensore
suganmanawimanawimungkin
sukusukusampéankaki
sukurnuhunnuhunberterima kash
sumawonsumawontensumawontenbahkan
sumawonasumawontensumawontenbahkan
sunatberesihansepitankhitan, sunat
sungutcangkembahammulut
supayasupadossupadossupaya
suratseratserat, tétésansurat
surupsarumahcalikkesurupan
susahsesahsesahsusah
susupinareuppinareuppayudara
suwengkurabu, suwenggiwang, sumberanting
suwungseweng, suwungseweng, suwungkosong
tabéatadatpanganggotabiat
tacanteu acanteu acanbelum
tadinaawitna, kawitnaawitna, kawitnatadinya
taikokotorkokotortahi
taksirkintenkintenperkiraan
taktaktaktaktarajupundak
talatahwiat saurwiat sauramanah
tambahtambihtambih, wuwuhtambah
tampatampitampiterima
tampolongtampolong, tempat ludahpangludahantempat meludah
tanagatanagitanagitenaga
tandatawistawismenandatangani
tandatangantandatangantawistanda tangan
tangénnyahouningamengetahui
tanggatanggitanggitetangga
tanggal(ka)ping(ka)pingtanggal
tanggungtanggeltanggeltanggung
tanggung jawabtanggel walertanggel walertanggung jawab
tangtukantenan, tangtoskantenan, tangtostentu
tangtungtangtungadegberdiri
tanwandétangtostangtossudah
tanyatarosparios, tarostanya
tapinangingnangingtetapi
tarangtarangtaarkening
taranjangtaranjangwuwudatelanjang
tarimatampitampiterima
tasmakacasocakacasocakacamata
tatanggatatanggitatanggitetangga
taunwarsihwarsihtahun
tawartawispunduttawar
tayohrupirupimacam
tayohnarupinarupinarupanya
téangpilaripilarimenengok, melayat
teduncaoscaostenang
telegteleg, teureuytelenmenelan
tembangtembangmamaoslagu
tempotingaltingalilihat
témposarantossarantostempo
ténjotingaltingalilihat
tepidugidugisampai
tepungtepangtepangbertemu
térétérékawalontiri
téréhénggalénggalcepat
teruslajeng, teraslajeng, terasterus
tétékwincikwincikrincian
teu lumrahyaktosyaktosbetul, benar
teu mangkukteu kantosteu kantostidak jadi
teu parokteu samiteu samitidak sama
teu patiteu patosteu patostidak begitu
teundeunsimpensimpenmenyimpan
teureuyteleg, teureuytelenmenelan
ti heulati payunti payundari awl
timupendakpendakbetemu
tincakdampaldampalinjak
tinggalkantunkantuntinggal
titahjurungpiwarangperintah
toa(pun) ua(tuang) ramakakak dari orang tua
tonggongtonggongpungkurpunggung
topidudukuy, topilanggukan, tudungtopi
torékteu ngupingteu ngadangutuli
tukangpengker, pungkurpengker, pungkurbelakang
tukeurlirongentosganti, tukar
tulisseratserattulis
tulisanseratanseratantulisan
tulungtulungtandangtolong
tulusciosciosjadi dilaksanakan
tuluylajeng, teraslajeng, terasjadi, pasti
tumpaktumpaktunggangnaik
tundasimpensimpensimpan
tunduhtunduhpalaymengantuk
tungguantosantostunggu
tungkulantungkulanluuhanmenunduk
turunlungsurlungsurturun
turuttumuttumutikut
tutututupeuseulmenumbuk
tuurtuurdeku, tekulutut
ua(pun) ua(tuang) ramakakak dari orang tua
ubarobat, ubarlandongobat
ucapucapkedal, lisanucap
ududngaroko, roko, ududngalelet, nyesep, sesepmerokok
ududeunrokoeun, ududeunsesepeunrokok
udulkaluronkalurongugur kandungan
ulahteu kéngingteu kéngingjangan, tidak boleh
ulinulinamengmain
umuryuswayuswaumur
uninaungelna, unggelnaungelna, unggelnabunyinya
upamaupamiupamiumpama
urangabdi, sim kuringkita
uruslereskeunlereskeunurus
uruttilastilasbekas
useppancingpancingpancing
utahutahlugamuntah
utamautamiutamiutama
waktuwaktos, wangkidwaktos, wangkidwaktu, masa
waluyawilujengwilujengselamat
waniwantunwantunberani
warascageurdamangsehat
waréhpalihpalihsebelah, samping
wargawargiwargiwarga
warnarupirupiwarna
wartawartoswartosberita
waspadawaspaoswaspaoswaspada
watarawatawiswatawisbeberapa
watirhawatoshawatoskhawatir
wawuhkenal, wanohkenal, wanohkenal
wedakpupurpupurbedak
wedalwedalwetonmuncul, lahir
wilangétangétangbisa berhitung
wuduwudu, wuluabdaswudu
wuluwudu, wuluabdaswudu
yaktiyaktosyaktossungguh
yénwiréhwiréholeh karena, sebab
sumber: basasunda.com dan caraindonesia.com   

 

You may also like...

7 Responses

  1. adibeuteung = adik ipar

  2. Roby says:

    tuang=makan

  3. Fitria NS says:

    Maaf Pak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terimakasih atas artikel yang bapak buat ini, sungguh bermanfaat! dan apakah ini ada file/pdf nya Pak? izin saya print, untuk membantu kelancaran saat pelajaran Basa Sunda di sekolah. Terimakasih pak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: