Permulaan Wahyu

Permulaan Wahyu
Ilustrasi foto: risalah.net
Bagikan

Permulaan Wahyu

Oleh: Dr.Said Ramadhan Al Buthy (dikutip dari buku Fiqih Sirah)

Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a. menceritakan cara permulaan wahyu, ia berkata :

 “Wahyu pertama diterima oleh Rasulullah saw dimulai dengan suatu mimpi yang benar. Dalam mimpi itu beliau melihat cahaya terang laksana fajar menyingsing di pagi hari. Kemudian beliau digemarkan (oleh Allah) untuk melakukan khalwah (‘uzlah). Beliau melakukan khalwat di gua Hira’ melakukan ibadah selama beberapa malam, kemudian pulang kepada keluarganya (Khadijah) untuk mengambil bekal. Demikianlah berulang kali hingga suatu saat beliau dikejutkan dengan datangnya kebenaran di dalam gua Hira’. Pada suatu hari datanglah Malaikat lalu berkata, “Bacalah“. Beliau menjawab, “Aku tidak dapat membaca.“ Rasulullah saw menceritakan lebih lanjut, Malaikat itu lalu mendekati aku dan memelukku sehingga aku merasa lemah sekali, kemudian aku dilepaskan. Ia berkata lagi, “Bacalah“ Aku menjawab ,“  Aku tidak dapat membaca“ . Ia mendekati aku lagi dan mendekapku, sehingga aku merasa tidak berdaya sama sekali, kemudian aku dilepaskan. Ia berkata lagi,“ Bacalah“ Aku menjawab,“ Aku tidak dapat membaca.“ Untuk yang ketiga kalinya ia mendekati aku dan memelukku hingga aku merasa lemas, kemudian aku dilepaskan. Selanjutnya ia berkata lagi,“ Bacalah dengan nama Rabb-mu yang telah menciptakan .. menciptakan manusia dari segumpal darah…“ dan seterusnya.

Rasulullah saw pulang dalam kondisi gemetar lalu menemui Khadijah lalu berkata ,“ Selimuti aku … selimuti aku ..“ Kemudian beliau  diselimuti hingga hilang rasa takutnya.

Rasulullah khawatir bahwa dirinya mendapat gangguan jin. Siti Khadijah menjawab :

“Tidak! Bergembiralah ! Demi Allah sesungguhnya tidak akan membuat anda kecewa. Anda seorang yang suka menyambung tali keluarga, selalu menolong orang yang susah, menghormati tamu dan membela orang yang berdiri di atas kebenaran.”

Rasulullah Menemui Waraqah bin Naufal

Beberapa saat kemudian Khadijah mengajak Rasulullah saw pergi menemui Waraqah bin Naufal, salah seorang anak paman Siti Khadijah. Di masa jahiliyah ia memeluk agama Nasrani. Ia dapat menulis huruf Ibrani, bahkan pernah menulis bagian-bagian dari Injil dalam bahasa Ibrani. Ia seorang yang sudah lanjut usia dan telah kehilangan penglihatannya.

Rasulullah saw , kemudian menceritakan apa yang dilihat  dan dialami di dalam gua Hira’. Setelah mendengar keterangan Rasulullah saw Waraqah berkata: “Itu adalah Malaikat yang pernah diutus Allah kepada Musa. Alangkah bahagianya seandainya aku masih hidup tatkala kamu diusir oleh kaummu! Rasulullah saw menanyakan apakah kaumnya akan mengusirnya.

Waraqah menjawab ,“Ya“ Tak seorangpun yang datang membawa seperti yang kamu bawa kecuali akan diperangi. Seandainya kelak aku masih hidup dan mengalami hari yang akan kamu hadapi itu, psati kamu kubantu sekuat tenagaku.“ Tidak lama kemudian Qaraqah meninggal dunia, dan untuk beberapa waktu lamanya Rasulullah saw tidak menerima wahyu.

Ada yang mengatakan tiga tahun, dan ada pula yang mengatakan kurang dari itu. Pendapat yang lebih kuat ialah apa yang diriwayatkan oleh Baihaqi, bahwa masa terhentinya wahyu tersebut selama enam bulan.

Tentang kedatangan Jibril yang kedua, Baihaqi meriwayatkan sebuah riwayat dari jabir bin Abdillah, ia berkata :“Aku mendengar Rasulullah saw berbicara tentang terhentinya wahyu. Beliau berkata kepadaku:“ Di saat aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Ketika kepala kuangkat , ternyata Malaikat yang datang kepadaku di gua  Hira’“, kulihat sedang duduk di kursi antara langit dan bumi. Aku segera pulang menemui istriku dan kukakatan kepadanya,“ Selimutilah aku , selimutilah aku ….selimutilah aku ….! Sehubungan dengan itu Allah kemudian berfirman: “Hai orang yang berselimut, bangunlah dan beri peringatan. Agungkanlah Rabb-mu , sucikanlah pakaianmu, dan jauhilah perbuatan dosa ….“ al Muddatsir

Sejak itu wahyu mulai diturunkan secara kontinyu.

Beberapa Ibrah

Hadits permulaan wahyu ini merupakan asas yang menentukan semua hakekat agama dengan segala keyakinan dan syariatnya. Memahami dan meyakini kebenarannya merupakan persyaratan mutlak untuk meyakini semua berita gaib dan masalah syariat yang dibawa oleh Nabi saw. Sebab hakekat wahyu ini merupakan satu-satunya faktor pembeda antara manusia yang berpikir dan membuat syariat dengan akalnya sendiri, dan manusia yang hanya menyampaikan (syariat) dari Rabb-nya tanpa mengubah dan mengurangi atau menambah.

Itulah sebabnya maka para musuh Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap fenomena wahyu dalam kehidupan Rasulullah saw. Berbagai argumentasi mereka kerahkan untuk menolak kebenaran wahyu, dan membiaskan dengan ilham (inspirasi) dan bahkan dengan sakit ayan. Ini karena mereka menyadari bahwa masalah wahyu merupakan sumber keyakinan dan keimanan kaum Muslim kepada apa yang dibawa oleh Muhammad saw dari Allah. Jka mereka berhasil meragukan kebenaran wahyu, maka meraka akan berhasil menolak segala bentuk keyakinan dan hukum yang bersumber dari wahyu tersebut.

Untuk merealisasikan tujuan ini, para musuh Islam tersebut berusaha menafsirkan fenomena wahyu dengan berbagai penafsiran palsu. Mereka memberikan aneka  penafsiran palsu sesuai dengan seni imajinasi yang mereka rajut sendiri.

Sebagian menggambarkan bahwa Muhammad saw terus merenung dan berpikir sampai terbentuk di dalam benaknya, secara berangsur-angsur, suatu aqidah yang dipandangnya cukup untuk menghancurkan peganisme (watsaniyah). Ada pula yang mengatakan bahwa Muhammad saw belajar al-Quran dan prinsip-prinsip Islam dari pendeta Bahira. Bahkan ada yamg menuduh Muhammad saw adalah orang yang berpenyakit syaraf atau ayan.

Bila kita perhatikan tuduhan-tuduhan naif seperti ini, maka akan kita ketahui dengan jelas rahasia Ilahi mengapa permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah saw dengan cara  yang telah kami sebutkan dalam hadits Bukhari di atas.

Hikmah Jibril Menemui Rasulullah Pertama Kali

Mengapa Rasulullah saw melihat Jibril dengan kedua mata kepalanya untuk pertama kali, padahal wahyu bisa diturunkan dari balik tabir ?

Mengapa Rasulullah saw takut dan terkejut memahami kebenarannya, padahal cinta Allah kepada Rasulullah saw dan pemeliharaan-Nya kepadanya semestinya cukup untuk memberikan ketenangan di hatinya sehingga tidak timbul rasa takut lagi ?

Mengapa Rasulullah saw khawatir terhadap dirinya kalau-kalau yang dilihatnya di gua Hira’ itu adalah makhluk halus dari jenis jin?

Mengapa Rasulullah saw tidak memperkirakan bahwa itu adalah Malaikat utusan Allah?

Mengapa setelah itu wahyu terputus sekian lama hingga menimbulkan kesedihan yang mendalam pada diri Nabi saw sampai timbul keinginya sebagaimana riwayat Bukhari untuk menjatuhkan diri dari atas gunung.

Pertanyaan-pertanyaan ini wajar dan alamiah sesuai dengan bentuk permulaan turunnya wahyu tersebut. Dari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini kelak, akan terungkap suatu kebenaran yang dapat menghindarkan setiap orang yang berpikiran sehat dari perangkap para musuh Islam yang pengaruh rajutan imajinasi palsu mereka.

Ketika sedang tenggelam dalam khalwatnya di gua Hira’ Rasulullah saw dikejutkan oleh Jibril yang muncul dan terlihat di hadapannya  seraya  berkata kepadanya, “Bacalah“ Hal ini menjelaskan bahwa fenomena wahyu bukanlah urusan pribadi yang bersumber dari inspirasi atau intuisi. Tetapi merupakan penerimaan terhadap haqiqah kharijyah (kebenaran yang bersumber dari luar ) yang tidak ada kaitannya dengan inspirasi, pancaran jiwa, atau instuisi. Dekapan Malaikat terhadapnya , kemudian dilepaskannya sampai tiga kali, dan setiap kali mengatakan “Bacalah“ merupakan penegasan terhadap hakekat wahyu ini. Di samping merupakan penolakan terhadap setiap anggapan bahwa fenomena wahyu tidak lebih sekedar instuisi.

Kecemasan Rasulullah Setelah Bertemu Jibril

Timbulnya rasa takut dan cemas pada diri Nabi saw ketika mendengar dan melihat Jibril, sampai beliau memutuskan khalwatnya dan segera kembali pulang dengan hati gundah merupakan bukti nyata bagi orang yang berakal sehat bahwa Nabi saw tidak pernah sama sekali merindukan risalah dibebankan-Nya untuk disebarkannya ke segenap penjuru dunia.  Dan  bahwa fenomena wahyu ini tidak datang bersamaan ataupun menyempurnakan apa yang pernah terlintas di dalam benaknya. Tetapi fenomena wahyu ini muncul secara mengejutkan dalam hidupnya tanpa pernah dibayangkan sebelumnya. Rasa takut dan cemas tidak akan pernah dialami oleh “orang yang telah merenung dan berpikir secara pelan-pelan sampai terbentuk di dalam benaknya suatu aqidah yang diyakini akan menjadi dakwahnya“.

Selain itu, masalah inspirasi, instuisi, bisikan batin atau perenungan ke alam atas, tidak mengundang timbulnya rasa takut dan cemas. Tidak ada korelasi antara perenungan dan perasaan takut dan terkejut. Jika tidak demikian, tentu semua pemikir dan orang yang melakukan kontemplasi akan selalu dirundung rasa takut dan cemas.

Anda tentu mengetahui bahwa perasaan takut, terkejut dan menggigilnya sekujur tubuh tidak mungkin dapat dibuat-buat.

Keterkejutan dan kecemasan Nabi saw ini semakin nampak jelas pada keraguan beliau, jangan-jangan yang dilihat dan yang mendekapnya di gua Hira’ itu adlah makhluk jin. Ini dapat diperhatikan ketika Nabi saw berkata kepada Khadijah,“ Aku khawatir terhadap diriku,“ yakni khawatir terhadap gangguan makhluk jin. Tetapi Khadijah segera menenangkannya,  bahwa beliau bukan tipe orang yang bisa diganggu oleh setan dan jin, karena akhlak dan sifat terpuji yang dimilikinya.

Hikmah Ilahiyah Pertemuan dengan Jibril

Adalah mudah bagi Allah untuk menenangkan hati Rasul-Nya dengan menyatakan, misalnya bahwa yang mengajaknya berbicara tersebut adalah Jibril. Ia adalah Malaikat Allah yang datang mengabarkan bahwa Muhammad saw adalah Rasul Allah kepada manusia. Tetapi , hikmah Ilahiyah ingin menampakkan pemisahan total antara kepribadian Muhammad saw sebelum dan sesudah bi’tsah.Di samping menjelaskan bahwa prinsip aqidah Islam atau perundang-undangan Islam tidak pernah diolah di kepala Rasulullah saw dan tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

Kemudian ilham Allah kepada Khadijah untuk membawa Nabi saw menemui Waraqah bin Naufal menanyakan permasalahannya, merupakan penegasan lain bahwa apa yang mengejutkan itu hanyalah wahyu Ilahi yang pernah disampaikan kepada Nabi sebelumnya. Di samping untuk menghapuskan kecemasan yang menyelubungi jiwa Rasulullah saw karena menafsirkan apa yang dilihat dan didengarnya.

Terhentinya wahyu setelah itu selama enam bulan atau lebih, mengandung mu’jizat Ilahi yang mengagumkan. Karena hal ini merupakan sanggahan yang paling tepat terhadap para orientalis yang menganggap wahyu sebagai produk perenungan panjang yang bersumber dari dalam diri Muhammad saw.

Sesuai dengan kehendak Ilahi, Malaikat yang dilihatnya pertama kali di gua Hira’ itu tidak muncul lagi sekian lama, sehingga menimbulkan kecemasan di hati Nabi saw. Kemudian kecemasan itu berubah menjadi rasa takut terhadap dirinya, karena khawatir dimurkai Allah, setelah dimuliakan-Nya denan wahyu lantaran suatu tindakan yang dilakukannya. Sehingga dunia yang luas ini serasa sempit bagi Nabi saw. Bahkan sampai akhirnya pada suatu hari Malaikat yang pernah dilihatnya di gua Hira’ itu muncul kembali, terlihat di antara langit dan bumi seraya berkata,“ Wahai Muhammad , kamu adalah utusan Allah kepada manusia.“ Dengan rasa takut dan cemas nabi saw sekali lagi kembali ke rumah, dimana kemudian diturunkan firman Allah :

“Wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu berikan peringatan!“ QS al-Muddatsir 1-2

Wahyu Allah Bukanlah Intuisi dari Rasulullah

Sesungguhnya keadaan dan peristiwa yang dialami oleh Nabi saw ini membuat pemikiran yang mengatakan bahwa wahyu merupakan intuisi sebagai suatu pemikiran gila. Sebab untuk menumbuhkan inspirasi dan instuisi tidak perlu menjalani keadaan seperti itu.

Dengan demikian hadits, permulaan wahyu yang tersebut dalam riwayat shahih di atas merupakan senjata yang menghancurkan segala serangan musuh-musuh Islam menyangkut masalah wahyu dan kenabian Muhammad saw. Dari sini anda dapat memahami mengapa permulaan penurunan wahyu dilakukan Allah sedemikian rupa.

Mungkin musuh-musuh Islam akan kembali bertanya: “Jika wahyu ini diturunkan kepada Muhammad saw. Dengan perantaraan Jibril, mengapa para sahabat tidak ada yang melihat Malaikat tersebut?“

Jawabnya, bahwa untuk menyatakan keberadaan sesuatu tidak disyaratkan harus dapat dilihat. Sebab penglihatan manusia itu terbatas. Apakah setiap sesuatu yang jauh dari jangkauan penglihatan mata manusia itu bisa dikatakan tidak ada? Adalah mudah bagi Allah untuk memberikan kekuatan penglihatan kepada siapa saja yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Berkenaan dengan masalah ini Malik bin Nabi mengatakan :

“Buta warna itu menjadi contoh bagi kita bahwa ada sebagian warna yang tidak dapat dilihat oleh sebagian mata. Tetapi belum terbukti secara ilmiah apakah semua mata juga demikian. Sebab , ada mata yang kurang atau terlalu sensitif.

Kebenaran Wahyu

Kemudian berlanjutnya wahyu setelah itu menunjukkan kebenaran wahyu, dan bukan seperti yang dikatakan oleh musuh-musuh Islam sebagai fenomena kejiwaan. Berikut ini penjelasannya:

  • Perbedaan yang jelas antara al-Quran dan al-Hadits Nabi saw memerintahkan para sahabatnya agar mencatat al-Quran segera setelah diturunkan. Sementara untuk hadits , Nabi saw hanya memerintahkan agar di hafal saja. Bukan karena hadits itu sebagai perkataan dari dirinya sendiri yang tidak ada kaitannya dengan kenabian, tetapi karena al-Quran itu diwahyukan kepadnya dengan makna dan lafadzhnya melalui Jibril, sedangkan hadits itu maknanya dari Allah tetapi lafadzhnya dari Rasulullah saw. Nabi saw sering memperingatkan para sahabat agar jangan sampai mencampuradukan kalam Allah dengan sabdanya.
  • Nabi saw sering ditanya tentang beberapa masalah, tetapi beliau tidak langsung menjawabnya. Kadang Nabi saw menunggi lama hingga apabila telah diturunkan suatu ayat al-Quran mengenai apa yang ditanyakan tersebut, barulah Nabi saw memanggil si penanya kemudian membacakan al-Quran yang baru diturunkan itu. Kadang dalam beberapa hal Nabi saw, melakukan tindakan tertentu, kemudian diturunkan beberapa ayat al-Quran, dan kadang berupa teguran atau koreksi.

Rasulullah Seorang Ummi dan Jujur

  • Rasulullah saw adalah seorang ummi. Tidak mungkin orang seperti ini dapat mengetahui melalui meditasi peristiwa-peristiwa sejarah, seperti kisah Yusuf, ibu Musa, ketika menghanyutkan anaknya di sungai, kisah Fir’aun dan lainnya. Semua ini termasuk hikmah yang dapat diambil dari keadaanya sebagai seorang yang ummi :

“Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya sesuatu Kitabpun, dan kamu tidak pernah mrnulis suatu Kitab dengan tangan kananmu, andaikan (kamu pernah membaca dan menulis) benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkari(mu)“ QS al-Ankabut : 48

  • Kejujuran Nabi saw selama empat puluh tahun bergaul bersama kaummnya sehingga dikenal dikalangan mereka sebagai orang yang jujur dan terpercaya, membuat kita yakin akan kejujurannya terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, selama pengamatan terhadap fenomena wahyu, pasti Nabi saw telah berhasil mengusir keraguan yang membayangi kedua matanya atau pikirannya. Seolah ayat berikut ini merupakan jawaban terhadap penelitian dan kajian yang pertama tentang wahyu :

“Maka jika kamu (Muhammad ) berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kami. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Rabb-mu , sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu“ QS Yunus : 94 Karena itu diriwayatkan bahwa setelah ayat ini diturunkan , Nabi saw bersabda :

“Aku tidak lagi dan tidak akan bertanya lagi“

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: